آموزش etabs

آشنایی با طراحی اتصال مفصلی تیر به تیر (تیر به جان تیر )

بازدید: ۲,۳۵۰

اﺳﺘﻔﺎده از ورق ﺗﮑﯽ ﯾﺎ ﺟﻔﺖ ﺟﺎن ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎی ﺳﺎده و ﻣﻌﻤﻮل در اﺟﺮای اﺗﺼﺎل ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن و ﯾﺎ ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﺎن ﺗﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﺗﺼﺎل ورق ﺗﮑﯽ ﯾﺎ ﺟﻔﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎن ﺗﯿﺮ دوم ﯾﺎ ﺑﺎل ﺳﺘﻮن از ﻧﻮع ﺟﻮﺷﯽ و اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ ﺟﺎن ﺗﯿﺮ اول ) ﺗﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪه ( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻮع ﭘﯿﭽﯽ ﯾﺎ ﺟﻮﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﺗﺼﺎل ورق ﺑﻪ ﺟﺎن ﺗﯿﺮ اول ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻮع ﭘﯿﭽﯽ ﯾﺎ ﺟﻮﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺑﺮش ) اﮔﺮ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ردﯾﻒ ﭘﯿﭻ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﯿﭽﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ( ﻗﺮار دارد. و اﺗﺼﺎل ورق ﺑﻪ ﺟﺎن ﺗﯿﺮ دوم ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺑﺮش و ﺧﻤﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

طراحی اتصال مفصلی تیر

در ﻃﺮاﺣﯽ اﺗﺼﺎﻻت در ﻗﺎب ﻫﺎی ﻟﺮزه ای در وﯾﺮاﯾﺶ ۹۲ از ﻣﺒﺤﺚ دﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﻣﻌﺎدل ﻃﺮﻓﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪه را اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ. در اﺗﺼﺎل ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﯿﺮ   ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﺎن ﺗﯿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺰ اﺗﺼﺎﻻت ﻟﺮزه ای ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ﻃﺮاﺣﯽ از ﺑﺎر وارده ﺑﺮ ﺗﯿﺮ درﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﻧﻪ ﻃﺮﻓﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻘﻄﻊ.   اﺗﺼﺎل ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﯿﺮ  ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﺎن ﺗﯿﺮ  از ﻧﻮع ﻣﻔﺼﻠﯽ اﺳﺖ و ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ﻧﯿﺮوی ﺑﺮﺷﯽ اﺳﺖ ….

اولین نفری باشید که به این مطلب امتیاز میدهد

Loading...

نظر شما چیست؟

لطفاً نظرات خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

*

code