خانه دانلود پروژه دانلود پروژه پی

دانلود پروژه پی

 کلیدواژه آزمون  نظام مهندسی

دانلود یک نمونه طراحی دیوار حائل

اين فايل بسيار خوب در مورد طراحي ديوار حائل توسط جناب مهندس مصطفی محمد حسنی براي ما ارسال شده است كه در آن به طراحي يك ديوار حائل پرداخته شده است. ازدیوار حایل به منظور پایداري در مقابل فشار جانبی خاك استفاده می گردد. عامل پایداري ومقاومت این نوع دیوارها در مقابل فشارهاي جانبی, مقاومت خمشی دیوار و وزن خاکی است که در روي پاشنۀ دیوار قرار می گیرد. فرض می شود که با تعبیۀ زهکش هایی, از ایجاد فشار آب حفره اي در پشت دیوار جلوگیري می شود.به علت شن و ماسه اي بودن خاك و زاویۀ اصطکاك داخلی بالاي این نوع خاك, نفوذپذیري و زهکشی بخوبی انجام یافته و فشار جانبی خاك پشت دیوار بشدت کاهش می یابد.....