نرم افزار متفرقه

آمادگی آزمون محاسبات
آموزش نرم افزار تکسا 001 برای تهیه صورت وضعیت و تعدیل

آموزش نرم افزار تکسا ۰۰۱ برای تهیه صورت وضعیت و تعدیل

نرم افزار تکسا یکی از مهم ترین نرم افزارهای متره برآورد و صورت وضعیت در ایران هست. در ادامه فایلی از طرف جناب مهندس...