آموزش Tekla Structures

#

فیلم آموزش مدل کردن پرلین و سینه بند سوله در نرم...

پرلین و سینه بند سوله که در یکی از قسمتهای 25 ساعت فیلم آموزش نرم افزار Tekla Structures توسط مدرس مجموعه آقای مهندس بابایی...