آمادگی آزمون محاسبات

مقاله :برآورد تغییر مکان های جانبی روانگرایی القایی با آزمون نفوذ استاندارد یا نفوذ مخروط

بازدید: ۴۸۱

بازهم مقاله ای فرستاده شده از مهندس علی جلالی مارنانی که ترجمه خود ایشان هست و در زیر چکیده ای از این مقاله را دنبال میکنید و در ادامه به دانلود آن میپردازید.
تألیف: جی زنگ، پی کی رابرتسون، آر دبلیو آی براچمن
ترجمه: مهندس علی جلالی مارنانی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک
تعداد صفحات: ۳۱
چکیده: در این نوشتار، یک روش نیمه تجربی برای برآورد تغییر مکان جانبی روانگرایی القایی، توسط به کاربردن داده های آزمون نفوذ استاندارد و آزمون نفوذ مخروط، ارائه می شود. این روش، برای برآورد پتانسیل کرنش های برشی چرخه ای بیشینه در خاک های ماسه ای اشباع تحت بارگذاری لرزه ای، شیوه های ارزیابی پتانسیل روانگرایی SPT و CPT محور را، با نتایج آزمون های آزمایشگاهی روی ماسه های تمیز، ترکیب می کند. سپس یک شاخص تغییر مکان جانبی معرفی می شود، که با انتگرال گیری از کرنش های برشی چرخه ای بیشینه نسبت به عمق به دست می آید. رابطه های تجربی بر اساس تاریخچه ی داده ها (سوابق) پیشنهاد شده اند، بین: تغییر مکان جانبی واقعی، شاخص تغییر مکان جانبی، و پارامتر های هندسی مشخص کننده ی هندسه ی زمین، در زمین کم شیب بدون یک سطح آزاد، زمین تراز با یک سطح آزاد، و زمین کم شیب با یک سطح آزاد. روش پیشنهادی می تواند برای به دست آوردن برآوردی ابتدایی از اندازه ی تغییر مکان جانبی مرتبط با یک گسترش جانبی روانگرایی القایی، به کار برده شود…..

 

 

تغییر مکان های جانبی روانگرایی

نظر شما چیست؟

لطفاً نظرات خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید