پکیج آزمون نظارت

معرفی و شناخت انواع سقف های مسطح

بازدید: ۱,۹۷۸

معرفی و شناخت انواع سقف های مسطح  را در ادامه دانلود خواهید کرد .در این کتاب شما با انواع سقف ها از جمله تیرچه بلوک و کامپوزیت و دال بتنی  و روش های اجرای آن آشنا خواهید شد و دانلود آن به همه همکاران توصیه موکد میشود…

سقف های مسطح

اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺎزی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎی رﻓﺘﺎری،ﻋﻤﻠﻜﺮدی و ﺳﺎﺧﺘﺎری آﻧﻬﺎ و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺎزه ای دارای ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق،ﺑﻠﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺮوژه،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزه ای و ﻏﻴﺮﺳﺎزه ای،ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺟﺮا،ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ،ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ و… ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﺮوژه اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﺮوژه ،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ، ﻃﺮاﺣﻲ،اﻗﻠﻴﻢ و… ، ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻟﺬا اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻌﺮﻓﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻘﻒ و ﺳﺎزه ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز،ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ از واﻗﻌﻴﺖ ﻋﻴﻨﻲ ،ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮای ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﺑﻪ دور ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ……

 

اولین نفری باشید که به این مطلب امتیاز میدهد

Loading...

نظر شما چیست؟

لطفاً نظرات خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

*

code