#

آموزش طراحی اتصال گیردار جوشی تیرورق به ستون به روش LRFD

بازدید: ۱,۵۹۰

آموزش طراحی اتصال گیردار جوشی تیرورق به ستون به روش LRFD نام این فایل آموزشی بسیار خوب است که کاری است از آقای مهندس هادی بهمنی . در این فایل ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﻲ اﺗﺼﺎل ﮔﻴﺮدار ﺟﻮﺷﻲ ﺗﻴﺮورق ﺑﻪ ﺳﺘﻮن در ﻳﻚ ﻗﺎب ﺧﻤﺸﻲ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﭘﺬﻳﺮی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ روش ﺣﺪی انجام میشود.

طراحی اتصال گیردار

ﻗﺎب ﺧﻤﺸﻲ وﻳﮋه ، ﻗﺎب ﺧﻤﺸﻲای اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺰای ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آن ، ﭼﻨﺎن ﻃﺮاﺣﻲ و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻨﺪی ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻧﻴﺮوی زﻟﺰﻟﻪ ، در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻞﭘﺬﻳﺮ اﻋﻀﺎ ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻞﭘﺬﻳﺮ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎرﺑﺮ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻟﺮزهای ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ، ﻣﻔﺼﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در دو ﺳﺮ ﺗﻴﺮ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺷﻜﻞﭘﺬﻳﺮ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻤﺶ اﺳﺖ .ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ در ﺗﻴﺮ ، ﺳﺘﻮن و اﺗﺼﺎﻻت ﺳﺎزه ، ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺎن ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاری رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮ ارﺗﺠﺎﻋﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﺬﻳﺮ ، ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭼﺮخش …..

اگر به دنبال یک آموزش ویدئویی خوب به زبان فارسی برای درس سازه های فولادی هستید پیشنهاد میکنم این لینک را ببینید

آموزش فولاد 1

اولین نفری باشید که به این مطلب امتیاز میدهد

Loading...

نظر شما چیست؟

لطفاً نظرات خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

*

code