انجمن های تخصصی دانشجویان و مهندسین عمران

نسخه کامل: محاسبات سازه های نگه دارنده کلایمر
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.
اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
با اصطلاح انگلیسی ( Suspended scaffoled ) دارای استانداردهای بین المللی در کشورهای اروپایی و آسیایی می باشد و کلیه تولیدکنندگان بین المللی این محصولات برای ارائه محصولات خود در بازار بین المللی ملزم به رعایت استانداردها و دریافت گواهی نامه های آنها می باشند. یکی از موارد مهم که در این استانداردها به شدت به آن تاکید شده است، محاسبه وزنه تعادل لازم برای سازه های مهارکننده اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
می باشد. وزنه های تعادل، وزن کابین و ملحقات آن را با ضریب ایمنی حداقل سه تحمل می کنند و برای محاسبه وزن کلی این وزنه ها محاسبات تعریف شده ای در استانداردهای بین المللی وجود دارد.
در ادامه محاسبات مرتبط با وزنه های تعادل اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
در استاندارد EN 1808 ورژن 2015 تشریح می گردد و کلیه بهره برداران از اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
ملزم به رعایت موارد تشریح شده در این فرمول ها می باشند.
[تصویر: Untitled-1.jpg]
نتیجه گیری:
اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
های پرتابل برقی حتماً از وزنه های استاندارد تعریف شده استفاده گردد و از وزنه های غیر استاندارد به هیچ عنوان استفاده نگردد.
در محاسبه وزنه های لازم برای تعادل اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
، حداقل ضریب ایمنی 3 اعمال گردد.
در صورت استفاده از چرخ در زیر سازه های مهارکننده حتماً از سیستم تثبیت کننده حرکت استفاده گردد. مکانیزم تثبیت کننده باعث می گردد تا بار وارد از طرف وزن سازه و وزنه های تعادل از روی چرخ ها برداشته شود و ایمنی عملکرد اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
افزایش پیدا کند.
سیم بکسل ارتعاش گیر سازه نگه دارنده اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
با مکانیزم های مکمل به آن که در تصویر تشریح شده است نصب گردد.
در صورتی که طول دستک ( B براساس تصویر ) بیش از مقدار مجاز تعربف شده باشد، حتماً محاسبات لازم براساس فرمول تعریف شده انجام پذیرفته و تعداد وزنه های لازم و وزن کل آنها مشخص گردد.
سازه های نگه دارنده اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
و بخش های مختلف اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
، حداقل معیارهای تعریف شده در استانداردهای بین المللی را داشته باشند و ست اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
گواهی نامه های مرتبط را دریافت شده باشد.
لینک‌های مرجع