انجمن های تخصصی دانشجویان و مهندسین عمران

نسخه کامل: مقاله معتبرISIاز ژورنال ELISVIREوانتشاراتsciencedirect
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.
مقاله معتبرISIاز ژورنال ELISVIREوانتشاراتsciencedirect
مقاله فوق در باب بتن وبتن آرمه پیشرفنه میباشد و مناسب برای دانشجویانی که به دنبال مقاله معتبر با ترجمه در قالب WORDوفایل ارائه در قالب پاورپوینت می باشد.
تعداد صفحات انگلیسی(مقاله مادر):10
تعداد صفحات ترجمه در قالب ورد:17
تعداد صفحات ارائه در قالب پاورپوینت:19
عنوان مقاله:
Buckling restrained braces as structural fuses for the seismic retrofit of reinforced concrete bridge bents
ترجمه عنوان مقاله:کمانش بست های گیردار بعنوان فیوز های سازه ای برای مقاوم سازی لرزه ای پل های قوسی بتن مسلح
آدرس وب سایت مقاله مادر:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141029610005122
با تشکر

آدرس برای خرید:www.papillon.sellfile.ir
سلام دوستان 
بنده در زمینه اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
 و اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
 فعالیت دارم امری بود در خدمتم
لینک‌های مرجع