انجمن های تخصصی دانشجویان و مهندسین عمران

نسخه کامل: پایان نامه رساله مجتمع مسکونی
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.
[تصویر: resaleh.maskooni_www.webca_.ir_.png]
پایان نامه رساله مجتمع مسکونی در ۱۰۰ صفحه
مسئله مورد بررسی مسکن به عنوان اولین جایگاه خانواده و مجموعه مسکونی برقرار کننده ارتباط مناسب بین سلولهاي مسکونی و دسته ي راحت تر به کاربري هاي مورد نیاز می باشد. از کسی پوشیده نیست که ایجاد مجموعه هاي مسکونی در کشوربدلیل رشد فرآینده جمعیت و مهاجرت به شهرها ضرورت خاصی پیدا است . مجموعه احداث شده از این دست ولو اینکه التیام بخش مشکل مسکن در شهرها هست درعمل داراي نقص ها و کاستی ها و ناهنجاریهاي عدیدهاي بوده و بجاي اینکه از معضلات و چالش هاي موجود در شهرها بکاهند خود نیز مزید بر علت شده و معضلات و تنگناهاي درون شهرها را دو چندان کرده اند .
 

ایجاد مجموعه هاي مسکونی در شهرهاي کنونی بدلیل رشد بی رویه جمعیت و رشد فراینده مهاجرت به شهرها یک ضرورت امکان ناپذیر می باشد که امروزه به ضعیفترین و نارساترین شیوه ممکن در شهرهاي ما در حال احداث می باشد آثار و پیامدهاي ایجاد و توسعه چنین مجموعه هایی بر پیکره و کالبد شهر امري اجتناب ناپذیر است. که جنبه هاي سوء آن بتدریج در شهرهاي ما رو به فزونی گذاشته است . و گریز از آن هزینه گرافی را طلب می کند. فضاهاي شهري دیگر جایی براي احداث مجموعه هاي مسکونی و اضافه جمعیت شهرها را نداردو بنابراین فعالیتهاي ساختمانی و ساخت و ساز به حومه شهرها و عرصه هاي طبیعی سرایت کرده است که این پدیده خود از یک سو باعث از بین رفتن و نابودي اکوسیستمهاي طبیعی و آلودگی زیست محیطی شده و از سوي دیگرباعث بزرگتر شدن و تورم بی قواره شهرها و تشدید ناهنجاریها و مشکلات آنها شده است. این شرایط بوجودآمده با تمامی چالشها، نارسانیها و آسیب هاي گوناگون وارده بر عرصه هاي زیستی شهرها فرصتی است که بتوان این فعالیتها را در قالب ایجادمجتمع هاي مسکونی خود کفا در رابطه با طبیعت سامان بخشید . تا این مجموعه ها بر پایه تفکرشناخت نیازها،تمایلات و احتیاجات مادي معنوي و فردي و اجتماعی ایجاد شده و به بهترین شکل ممکن جوابگوي آنها در همه ابعاد اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادي ، رفاهی و… باشند.و حتی الامکان عرصه هاي زیستی همجوار خود و هسته شهرمجاور خود را تحت الشعاع ملزومات و نیازهاي خود قرار ندهند.اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
سلام یه رساله برج مسکونی نیاز دارم اگه دارید بزارید لینک
سلام دوستان بنده در زمینهاگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
 و اگر عضو نیستید نمیتوانید لینک ها را مشاهده کنید . لطفا
وارد شوید یا از
اینجا
ثبت نام کنید
 فعالیت میکنم اگر امری بود در خدمتم
لینک‌های مرجع